į pradžią turinys susisiekite  
EMIGRANTAMS
Jau ir Brisius nebeištvėrė: "Nors dieną naktį lojau - nebepragyvenau. Dabar lokit patys..."

LIETUVA  2017 

 
 
2017-12-07. Grįžę sukūrė verslą

Nors iš Lietuvos ir toliau masiškai emigruoja žmonės, visgi atsiranda tautiečių, kurie grįžta iš užsienio ir laimę kuriasi gimtinėje. Vaida ir Povilas septynerius metus gyveno Šiaurės Airijoje, kol suprato, kad reikia grįžti į Lietuvą ir čia pradėti naują gyvenimą...

plačiau
 
2017-10-30. Purvas ant Lietuvos pilamas ir su emigrantų pagalba

K. Baubinaitės manymu, šiandieninės technologijos turėtų tarnauti tam, kad būtų išlaikomas ryšys su Lietuva ir tautiečiais, o ne jam griauti...

plačiau
 
2017-10-28. Š.Birutis: šalis donorė – ne savo noru, bet su savų pagalba

„Tėvynėje vos galą sudūrusi su galu – šiandien ji septynių grožio salonų savininkė Norvegijoje“, - tokiomis skambiomis frazėmis reklamuojama emigracija Lietuvoje. Marketingo kampanijos apie svetur augančius pinigų medžius mūsų valstybę įstūmė į sparčiausiai nykstančių pasaulio valstybių trejetuką...

plačiau
 
2017-10-22. 16 priežasčių, kodėl iš Anglijos grįšiu namo

Šiek tiek ironijos ir dozuoto sarkazmo, bet paskaityti verta... Nepaisant apmaudo dėl prastų ekonominių sąlygų, kurios nepaliko kitos išeities, kaip tik emigruoti, lietuvis prisimena Lietuvą...

plačiau
 
2017-10-15. Grįžtančių į Lietuvą emigrantų laukia reali pagalba

Žinančiam politines nuotaikas Lietuvoje, šis straipsnis dvelkia tam tikra propaganda ar reklama. Nežiūrint to, jį įdedame. Tikimės, kad susidomėjusieji, situaciją pasitikrins patys pagal kitus šaltinius...

plačiau
 
2017-10-02. Kazimieras Jakutis. NEIŠEIK...

Neseniai grojau su grupe Liudwigshafen, Vokietijoje. Ten, po bendravimo su viena lietuvaite, emigrante iš Lietuvos, ir kilo šios dainos idėja. Skrendant lėktuvu namo, gimė žodžiai, namuose -  melodija. Daina skirta visiems išvykusiems lietuvaičiams, o taip pat ir namuose jų belaukiantiems. Iš Jūsų reakcijų supratau, kad paliečiau jautrią temą... 

plačiau
 
2017-10-12. Dviguba pilietybė: širdies skausmas emigrantams, galvos – politikams

Jungtinei Karalystei (JK) pasitraukus iš Europos Sąjungos (ES), dešimtys tūkstančių Lietuvos piliečių gali būti priversti atsisakyti lietuviško paso, kad išlaikytų svečioje šalyje susikurtus gyvenimus bei šeimas...

plačiau
 
2017-10-13. Emig­ra­ci­ja – tau­tos mir­tis

Lie­tu­vo­je dis­ku­si­jos apie emig­ra­ci­ją tai įsi­žie­bia, tai nu­rims­ta, bet ne­si­bai­gia. Per­nai jas ypač pa­ska­ti­no Sei­me vy­kęs įsta­ty­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės svars­ty­mas ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės (PLB) su­va­žia­vi­mas. Grį­žu­si iš vieš­na­gės JAV Sei­mo pir­mi­nin­kė I.De­gu­tie­nė ne­at­sar­giai, bet tei­sin­gai, bet vie­šu­mo­je pra­si­ta­rė, kad žmo­nės ryž­ta­si pa­lik­ti sa­vo Tė­vy­nę dėl ge­res­nio gy­ve­ni­mo per­spek­ty­vos už­sie­nio vals­ty­bė­je...

plačiau