į pradžią turinys susisiekite  
EMIGRANTAMS
Jau ir Brisius nebeištvėrė: "Nors lojau kasdien - nebepragyvenau. Dabar lokit patys..."

LIETUVA  2017 

 
 
2017-10-15. Grįžtančių į Lietuvą emigrantų laukia reali pagalba

Žinančiam politines nuotaikas Lietuvoje, šis straipsnis dvelkia tam tikra propaganda ar reklama. Nežiūrint to, jį įdedame. Tikimės, kad susidomėjusieji, situaciją pasitikrins patys pagal kitus šaltinius...

plačiau
 
2017-10-02. Kazimieras Jakutis. NEIŠEIK...

Neseniai grojau su grupe Liudwigshafen, Vokietijoje. Ten, po bendravimo su viena lietuvaite, emigrante iš Lietuvos, ir kilo šios dainos idėja. Skrendant lėktuvu namo, gimė žodžiai, namuose -  melodija. Daina skirta visiems išvykusiems lietuvaičiams, o taip pat ir namuose jų belaukiantiems. Iš Jūsų reakcijų supratau, kad paliečiau jautrią temą... 

plačiau
 
2017-10-12. Dviguba pilietybė: širdies skausmas emigrantams, galvos – politikams

Jungtinei Karalystei (JK) pasitraukus iš Europos Sąjungos (ES), dešimtys tūkstančių Lietuvos piliečių gali būti priversti atsisakyti lietuviško paso, kad išlaikytų svečioje šalyje susikurtus gyvenimus bei šeimas...

plačiau
 
2017-10-13. Emig­ra­ci­ja – tau­tos mir­tis

Lie­tu­vo­je dis­ku­si­jos apie emig­ra­ci­ją tai įsi­žie­bia, tai nu­rims­ta, bet ne­si­bai­gia. Per­nai jas ypač pa­ska­ti­no Sei­me vy­kęs įsta­ty­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės svars­ty­mas ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės (PLB) su­va­žia­vi­mas. Grį­žu­si iš vieš­na­gės JAV Sei­mo pir­mi­nin­kė I.De­gu­tie­nė ne­at­sar­giai, bet tei­sin­gai, bet vie­šu­mo­je pra­si­ta­rė, kad žmo­nės ryž­ta­si pa­lik­ti sa­vo Tė­vy­nę dėl ge­res­nio gy­ve­ni­mo per­spek­ty­vos už­sie­nio vals­ty­bė­je...

plačiau